Setkání podnikatelů – členů Hospodářské komory Praha 1

Historicky první neformální setkání podnikatelů, členů Hospodářské komory Praha 1 proběhlo minulý týden dne 22.2. 2018 v prostorách našich kanceláří.

Cílem setkání, která budou probíhat v dvouměsíčních cyklech, je možnost navázat spolupráci a obchodní kontakty mezi podnikateli a v neposlední řadě získat informace o aktuálních tématech a problémech, které se podnikatelů v Praze 1 bezprostředně dotýkají.

Hlavními tématy prvního setkání bylo téma GDPR, které prezentovaly Mgr. Veronika Parmová a Mgr. Adriana Füleová z advokátní kanceláře Parmová Füleová a problematika záborů a povolování předzahrádek a dopravy v Praze 1, kterou představil místostarosta Městské části Praha 1 Richard Bureš.

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení nabude právní účinnosti dne 25. 5. 2018 a podnikatelé se na něj musí řádně připravit. Osobní údaj je taková informace, na základě, které je možné identifikovat konkrétní osobu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady rozšiřuje pojem osobní údaj, zpřísňuje povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů a definuje sankce za nedodržování této normy. Každý subjekt, který je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, musí zhodnotit, z jakých právních titulů potřebuje osobní údaje zpracovávat a zda pod ochranu osobních údajů GDPR spadá. V případě, že podnikatel osobní údaje zpracovává a uchovává, musí zhodnotit technická řešení pro uchování těchto dat tak, aby bylo zabráněno možnému úniku informací například formou krádeže, napadení systému nebo i ze strany vlastních zaměstnanců. Hlavním cílem GDPR je minimalizovat sbírané údaje o fyzických osobách a zabezpečit jejich zpracovávání a uchovávání proti únikům či zneužití.

S místostarostou Richardem Burešem jsme diskutovali o problematice záborů a povolování restauračních předzahrádek, kterou se Hospodářská komora zabývá dlouhodobě. Dobrou zprávou pro místní podnikatele je skutečnost, že byl schválen záměr zjednodušení a digitalizace této agendy, čímž by měla pro žádající nejen o restaurační předzahrádky opadnout značná míra byrokracie při žádání a znovupovolování. V letošním roce dojde k prvnímu kroku, a to k digitalizaci agendy odboru dopravy MČ Prahy 1, zatím bez elektronického propojení s TSK a Magistrátem Hl. m. Prahy. MČ Praha 1 klade důraz na pevné základy při vyvíjení aplikace, aby aplikace byla opravdu plně automatická a zjednodušila práci úředníků i žadatelům. Pro žadatele tato skutečnost znamená, že při prvotním podání vyplní 100 procent dat tak, aby se následné formuláře tvořily samy a součinnost žadatele byla nadále pouze v potvrzování notifikací a sledování dalšího vývoje žádosti. V aplikaci bude prováděna agenda veškerých záborů a na portálu budou následně moci registrovaní podnikatelé vidět plánované zábory v barevném rozlišení spolu s detaily, o jaký zábor se jedná a jaké bude mít trvání. Podnikatelé budou mít možnost svou žádost vyplnit elektronicky a sami vyznačit žádaný zábor například označením bodu nebo vybraného území až na úroveň rastrové mapy v rozlišení metr na metr. MČ plánuje v březnu testovací provoz, a pokud tento bude úspěšný, mohli by už v dubnu první podnikatelé podávat žádosti přes nový systém. Před spuštěním ostrého provozu plánuje MČ část v součinnosti s Hospodářskou komorou Prahy 1 vypracovat podrobný manuál pro užití systému provázející školení o správném užití aplikace.

Dotkli jsme se také problematiky parkovací revoluce na území Prahy 1. Od října 2017 došlo ke zrušení stávajících parkovacích karet, které byly nahrazeny do formy elektronického parkovacího oprávnění. MČ Praha 1 prosadila namísto původních, jen ryze návštěvnických zón (zelená a oranžová), zavedení zóny smíšené (fialové), na které mohou zaparkovat jak návštěvníci, tak rezidenti a abonenti Prahy 1 s platným parkovacím oprávněním. Pro ně se tak teoreticky možnosti parkování zvýšily o 1920 parkovacích míst a mohou parkovat nejen na modré, ale i na nově zřízené fialové zóně. Osoby nevlastnící virtuální parkovací oprávnění – návštěvníci, řemeslníci a další mohou parkovat ve smíšené fialové zóně za cenu 40,-/hod, s možností platby v parkovacích automatech či prostřednictvím aplikace Virtuálních parkovacích hodin. V modré zóně byla možnost parkování návštěvníků omezena na maximálně 1 hodinu denně za cenu 80.-/hod. s možností platby jen pomocí aplikace Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Kontrola oprávněnosti parkování je pak nově prováděna pomocí speciálních vozů, které porovnávají RZ vozidel oproti údaji v databázi systému. Podle šetření oprávněnosti parkování, které MČ Praha 1 realizovala, je respektovanost zóny po zavedení nového systému na stejné úrovni jako před změnou, někde pak dokonce o 5 procent vyšší než v předchozích měsících, tedy nyní v průměru 75 procent přes den. Novinkou je také, že od 1. 1. 2018 přešla na MČ Praha 1 agenda prvoinstančního řešení přestupků v parkování. MČ Praha 1 pro zajištění lepší kontroly vyvinula vlastní aplikaci na kontrolu oprávněnosti parkování, která umožňuje úředníkům kontrolu parkování přímo v terénu.