Václavské náměstí: Rekonstrukce musí být úspěšná!

Zásadní zprávou pro Pražany je v posledních týdnech informace o revitalizaci spodní části Václavského náměstí. Z mediálních výstupů vyplývá, že hlavní město obdrželo stavební povolení, které nabylo právní moci 24. ledna 2018. Plánovaná rekonstrukce pak měla začít přípravnými pracemi do konce ledna.

Díky těmto informacím se mezi podnikateli a vlastníky domů z Václavského náměstí zvedla vlna dotazů, jak se stavební činnosti, jejichž dokončení je dle médií plánováno na konec roku 2018, dotknou v letošním roce jejich provozu.

Hospodářská komora Praha 1 považuje udělení pravomocného stavebního povolení za velmi dobrou zprávu. Rekonstrukci Václavského náměstí, které městská rada prohlásila za mimořádně významné území, vítáme a jsme rádi, že revitalizace dostala po dlouhých letech zelenou.

Informace plynoucí z mediálních výstupů však nejsou zcela dostačující a mohou působit zmatečně. Je otázkou, jak bude celková rekonstrukce probíhat? Média hovoří o etapizaci prací, ale další konkrétní informace k dispozici nejsou. Časový harmonogram a postup prací je zpravidla součástí dokumentace pro provedení stavby. Její zhotovitel byl již vybrán a bude s ním v nejbližších dnech uzavřena smlouva. Zhotovitel má na plnění zakázky 3 měsíce. Výběr dodavatele stavebních prací musí teprve logicky navázat na podrobnou specifikaci díla v prováděcí dokumentaci. Až z nabídky vítězného dodavatele bude však možno zjistit reálný termín dokončení. Proto hlavní město nyní čeká náročná etapa formulování zadávacích podmínek pro vlastní výběr dodavatele stavebních prací. Vzhledem k zákonným lhůtám pro zadávání veřejných zakázek v úrovni stovek milionů a také názorům stavebních odborníků se domníváme, že i při uzavření celého Václavského náměstí je termín dokončení rekonstrukce v médii předpokládaném termínu nereálný.

Hospodářská komora Praha 1 rekonstrukci spodní části Václavského náměstí podporuje, ale s ohledem na množící se dotazy podnikatelů zde působících a vlastníků domů, je nezbytné, aby zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na realizaci rekonstrukce obsahovala co nejpodrobnější plán provádění stavby a aby bylo nedodržení tohoto plánu ve smlouvě sankcionováno významnými pokutami. Není možné, aby zakázku vyhrála podobně nesolidní společnost, jakou je například dodavatel prací rekonstrukce dálnice D1 v úseku mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou, který nebyl schopen slíbené termíny splnit, a za každý den zpoždění a způsobených komplikací v dopravě mu nabíhalo penále ve výši 800 tisíc korun. Sankce musí být zásadní. Podnikatelé nesmí být vystaveni nejistotě a nedůslednosti zadavatele a hochštaplerství dodavatele. S etapizací prací musí být s dostatečným předstihem srozuměni vlastníci domů, a tudíž i podnikatelské subjekty v těchto domech vyvíjející svou činnost. Není možné, aby se opakoval podobný informační chaos, který nedávno zachvátil Žižkov po zahájení rekonstrukce Husitské. V případě mimořádně významného území to možné není.

Na svém zasedání dne 13. 3. 2018 Rada Hlavního města Prahy prohlásila Václavské náměstí za mimořádně významné území. Toto usnesení chápeme jako pomyslné zavelení k útoku a věříme, že společným zájmem nás i Hlavního města Prahy je, aby byla rekonstrukce realizována hladce a nedocházelo ke zbytečným omezením činnosti podnikatelů a majitelů domů z důvodu nedostatečné informovanosti a zejména, aby byl vybrán seriózní dodavatel, který si bude vědom toho, že nejenže získá významnou referenční zakázku, ale také se zhostí plnění zodpovědně a k všeobecné spokojenosti. Hospodářská komora Praha 1 bude ze všech sil podporovat úsilí o bezproblémový průběh rekonstrukce a je připravena sekundovat zadavateli v každém kroku přípravy. V okamžiku, kdy se rozběhnou vlastní stavební práce, již nesmí existovat žádná neznámá informace. Tento apel vznášíme při vědomí tragického posunu termínu dokončení rekonstrukce Štěpánské a fatálního výsledku rekonstrukce náměstí Republiky. Každý den, o který je prodloužena taková stavba, má zásadní negativní důsledky pro podnikatele v dotčené lokalitě. Nabízíme proto městu naše zkušenosti, aby se taková situace neopakovala v případě Václavského náměstí.

Filip Dvořák, místopředseda HK Praha 1
20. března 2018