ALIANCE REVOLUČNÍ

Aliance Revoluční vznikla v roce 2016 sdružením podnikatelů a majitelů nemovitostí v dotčené lokalitě. Cílem Aliance je aktivní účast na procesu přípravy a realizace plánované revitalizace nejen této ulice, ale celé lokality. Hospodářská komora Praha 1 bude v rámci tohoto projektu prostředníkem v komunikaci mezi členy Aliance a orgány veřejné správy, která celý projekt připravuje. Hospodářská komora Praha 1 bude členy Aliance informovat v reakci na přijímaná rozhodnutí prostřednictvím takovýchto sdělení o vývoji projektu.

V procesu revitalizace Revoluční ulice již došlo k prvnímu posunu. Rada Městské části Praha 1 v prosinci 2016 schválila memorandum uvozující proces směřující k trvalému zpřístupnění vltavské náplavky prostřednictvím schodišť ze Štefánikova mostu.

V první fázi je plánováno zřízení dočasného schodiště z lešenářských prvků. Takto bude ověřena potřebnost tohoto komunikačního spojení. Dalším krokem by mělo být po získání stavebního povolení vybudování oboustranných trvalých schodišť. Záměrem je „vytažení“ pěších tahů z Revoluční ulice a logické navázání na nábřežní náplavku. Schodiště usnadní nynější kolizní přístup a eliminuje riziková místa pro pěší v předpolí mostu. Bližší informace o schváleném memorandu naleznete ZDE

Dalším krokem bylo představení studie pavilonu pro umístění Slovanské epopeje zástupci Městské části Praha 1 a Hospodářské komory Praha 1. Tato studie byla zpracována v návaznosti na iniciativu Hospodářské komory Praha 1 v rámci aktivit Aliance Revoluční a navržený pavilon je variantní nabídkou do aktuální diskuze o lokalitě pro Slovanskou epopej. Pavilon studie umisťuje na území parčíku dříve obklopujícího sochu Jana Švermy při nájezdu na Štefánikův most. Autor studie architekt Petr Malinský se inspiroval slovanskou mytologií a navrhl válcovou stavbu s pláštěm ze skleněných panelů ve zlatém odstínu. Návrh respektuje požadavky na vytvoření jedinečné stavby, která bude patřit mezi nejatraktivnější místa soudobé architektury v Praze i v celé republice.

Městská část Praha 1 a Hospodářská komora Praha 1 se budou snažit získat pro umístění pavilonu, v němž bude možné důstojně prezentovat Slovanskou epopej, potřebné souhlasy. Pokud nakonec bude pro její umístění vybráno místo jiné, může pavilon skýtat příležitost pro alternativní využití s plochou pro výstavy 1500 m2. Cílem studie umístění pavilonu bylo zejména ověřit možnost výstavby na předmětném pozemku s tím, že Městská část Praha 1 ověří soutěží nejlepší řešení zástavby tohoto pozemku.

K zásadním cílům aktivit Aliance Revoluční bude patřit mimo zapojení do diskuze o urbanistických úpravách ulice Revoluční, zejména fáze přípravy a vlastního zhotovení stavebního díla, včetně organizace výstavby jejího harmonogramu a kvality dodávky díla. Jednoznačným zájmem Aliance Revoluční je takový výsledek, aby dílo bylo zhotoveno v optimálním čase a v co nejvyšší kvalitě.

Podporou tohoto projektu naplňujeme náš cíl, kterým je vytvořit z Revoluční ulice třídu městského významu, příjemnou a atraktivní pro turisty i další návštěvníky. Jsme přesvědčeni, že umístění moderní stavby na tomto místě zatraktivní závěr Revoluční ulice a zároveň přispěje k rozvoji podnikání v lokalitě.