HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1

 • sdružuje podnikající subjekty se sídlem nebo podnikatelským zájmem na území Prahy 1, přičemž na rozdíl od jiných podnikatelských sdružení působí zejména na územním principu. Specifickými členy jsou vlastníci domů a nemovitostí, jejichž zájmem je co nejpříznivější prostředí, které jim umožní získat bonitní a stabilní nájemce

 • hájí zájmy svých členů s cílem usnadňovat jejich podnikání a bránit jejich podnikatelské zájmy,

 • trvale komunikuje se samosprávami a úřady s rozhodovací působností na území Prahy 1 s cílem podporovat své členy a pomáhat jim v komunikaci s těmito autoritami,

 • usiluje o to, aby již Praha 1 dále neztrácela postavení hospodářského, ekonomického a obchodního centra Prahy a České republiky,

 • je součástí Hospodářské komory ČR, která sdružuje téměř 14.000 členů a partnerem Hospodářské komory hl. m. Prahy,

 • působí na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR jako obvodní hospodářská komora,

 • podporuje spolupráci podnikatelů v rámci specifik podnikání v dílčích čtvrtích Prahy 1,

 • asistuje svým členům při řízeních, v nichž jsou navrhovateli, s ohledem na rovnost jejich postavení v těchto řízeních,

 • zprostředkovává informace o činnosti a záměrech veřejné správy v oblastech majících vliv na podmínky pro podnikání,

 • poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

 • vydává vyjádření pro účely živnostenského zákona a odborná stanoviska,

 • organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu,

 • zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů,

 • zprostředkovává díky unikátnímu postavení Hospodářské komory ČR informace o připravovaných legislativních záměrech a umožňuje na ně reagovat,

 • zajišťuje informační podnikatelský servis mezi svými členy s cílem zprostředkovat jim navzájem postřehy ovlivňující jejich podnikání,

 • organizuje vzdělávací akce s cílem zlepšování orientace členů v podmínkách pro podnikání na území Prahy 1 a vzdělávací akce s cílem zvyšovat jejich kvalifikaci pro podnikání,

 • podporuje podnikatelské aktivity, které napomáhají zvyšování standardu Prahy 1 jako centra moderního evropského města v souladu s historickou tradicí jeho utváření a změn,

 • usiluje o eliminaci negativních dopadů podnikatelských aktivit na obyvatele Městské části Praha 1 a maximální harmonizaci jejich soužití na jejím území.